Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 • Täienduskoolitusasutus koostöös koolitajaga valmistab ette koolituse õppekava, valib sobivaimad õppemeetodid. Koolituse osalejatelt saadud tagasiside põhjal tehakse vajalikke muudatusi õppekavas.
 • Täienduskoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele.

Koolitajate kvaliteedi tagamine:

 • Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus.
 • Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendusega.
 • Koolitajad kasutavad koolituste läbiviimisel õpiväljundite omandamiseks konkreetsele õppegrupile kõige sobivamaid õppemeetodeid.

Tagasiside kogumine:

Iga koolituspäeva lõpus kogume elektroonselt osalejatelt isikustatud tagasisidet, mida kasutame enda koolituste paremaks tegemisel ja analüüsime seda pidevalt.

Osalejate kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks.

Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitused toimuvad veebiseminarina Zoomi keskkonnas.

Koolitustel on õppematerjalid elektroonilised. Kasutatavad õppematerjalid on aja- ja asjakohased.

Lisainfo ja tingimused:

Koolituse lõpetaja saab tõendi. (Kui ei ole märgitud teisiti) Tõendi väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Koolitus toimub igal juhul, sõltumata osalejate arvust.

Erakorraliselt on koolitajal õigus muuta koolitusaega või -kohta vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Nullist koolitustel saavad osaleda kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub vähemalt B2 tasemel.

Õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad Nullist OÜ koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma meilt kirjalikku luba saamata.

Koolituse eest tasutakse vastavalt esitatud arvele. 100% koolituse eest tasutud summast saadakse tagasi siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sellisel juhul teeme omalt poolt kõik, et õppur saaks võimaluse registreerida mõnele järgmisele koolitusele.

Kvaliteedi tagamine

 1. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis
 2. Praktiseerime ise iga päev ja kogume pidevalt uusi teadmisi.
 3. Kasutame tõhusaid, interaktiivseid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.
 4. Täiendame koolitusmaterjale regulaarselt.
 5. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.